ვებ გვერდის გამოყენების წესები და პირობები


რას ნიშნავს ვებგვერდით სარგებლობა?

silkjob.ge-ის გვერდის საშუალებით თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გაეცნოთ ინფოთ ინფორმაცია ვაკანისიის განთავსების შესახებ, განათავსოთ განცხადება, მოიძიოთ სასურველი ვაკანსია, გააგზავნოთ განაცხადი სასურველ ვაკანსიაზე. 

 

ჰიპერბმულები

silkjob.ge-ის საიტზე განთავსებულ ფიპერბმულებზე მოქმედებს შემდეგი პირობები, თუ ჰიპერბმული გადაგამისამართებთ silkjob.ge-ის შიდა გვერდზე ამ შემთხვევაში მოქმედებს წინამდებარე წებგვერდის გამოყენების წესები და პირობები, თუ ჰიპერბმული გადაგამისამართებთ სხვა ვებგვერდზე, რომელიც არ არის silkjob.ge-იშ მფლობელობაში, ამ შემთხვევაში გადასულ საიტზე მოქმედებს იმ საიტის წესები და პირობები რომელზეც იმყოფებით.

იმ შემთხვევაში თუ ვებ გვერდზე მოცემულია ჰიპე 


ანალიტიკის სისტემები

silkjob.ge-ის გვერდზე გამოყენებულია Google analytics პატფორმა, რომლის საშუალებითაც ვაგროვებთ სტატისტიკურ და დემოგრაფიულ მონაცემებს, ეს მონაცემები გვეხმარება მომსახურების გაუმჯობესებაში.


პერსონალური ინფორმაცია

ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს, რომელსაც თქვენ ინახავთ თქვენს silkjob.ge-ის ანგარიშზე. 

დაუშვებელია მესამე პირისთვის პირადი ინფორმაციის გადაცემა. მესამე პირს ინფორმაცია გადაეცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაივლით რეგისტრაციას და გააკეთებთ განაცხადს ვაკანსიაზე. silkjob.ge არ აგებს პასუხს მესამე პირის კეთილსინდისიერებაზე. 


 

საავტორო უფლებები

 silkjob.ge-ის ვებ გვერდზე, ბროშურებში და სხვა მარკეტინგულ მასალებში გამოყენებული ტექსტური, ფოტო და ვიდეო მასალა წარმოადგენს silkjob.ge-ის საკუთრებას. დაუშვებელია მათი გამოყენება ნებართვის გარეშე. 


პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 silkjob.ge და მასში მომუშავე გუნდი არ ვართ პასუხისმგებელი მიღებული მომსახურების რაოდენობრივ შედეგებზე, რადგან შედეგი გამომდინარეობს განთავსებული ვაკანსიის მიმზიდველობიდან. 


ცვლილებები

 მიმდინარე დოკუმენტში ცვლილებების სანახავად ეწვიეთ ბმულს https://www.silkjob.ge/newsroom 


მოქმედი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტა

საიტის გამოყენების წესები და პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და უნდა განიმარტოს მის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, თქვენ ცხოვრობთ თუ არა საქართველოში. ჩვენ წინააღმდეგ მიმართული ყოველგვარი სარჩელი და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ჩვენი სერვისებით სარგებლობასთან, ასევე ამ საიტის გამოყენების წესების და პირობების დებულებებთან, თქვენ მიერ უნდა წარედგინოს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოებს.


საკონტაქტო ინფორმაცია

 სრული საკონტაქტო ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს https://www.silkjob.ge/help-center